ស្នាយុ

ពីWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (នហារុ) សរសៃ​ឈាម (ម. ព. ធមនី និង នហារុ ផង) ។