ស្នៀត

ពីWiktionary

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​សៀត, គ្រឿង​សៀត ។ កាំបិត​ស្នៀត កាំបិត​តូច​មាន​ស្រោម​សម្រាប់​សៀត​ចង្កេះ ។ ស្នៀត​ពោត ផ្លែ​ពោត​ដែល​ទើប​នឹង​ចេញ​នៅ​ឱប​នឹង​ដើម​មិន​ទាន់​រំសាយ​សក់, ក្តឹប​ពោត : ពោត​រាយ​ស្នៀត ពោត​ចេញ​ស្នៀត ។ ស្នៀត​សក់ គ្រឿង​អលង្ការ​សម្រាប់​សៀត​ផ្នួង​សក់ (ស្ត្រី) ។

( ន. ) ល្បិច : ស្នៀត​គុន, ស្នៀត​ចំបាប់, ស្នៀត​ដាល់ ។ មាន​ស្នៀត មាន​ល្បិច ។ ព. ប្រ. មាន​ពំនឹង, មាន​សហាយ ។