ស្បូន

ដោយWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​មួយ​ប្រភេទ​ជា​ទី​តាំង​នៃ​គ័ភ៌ : ស្បូន​ស្រុត ស្បូន​ធ្លាក់​ស្រុត​ចុះ​ខុស​ពី​កន្លែង​ប្រក្រតី ។ គាស់​ស្បូន កកាយ​ពោះ​ឆ្កឹះ​គាស់​ប្រមុំ​ឲ្យ​ស្បូន​អណ្តែត​ឡើង ។