ស្បូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​វែង​ៗ​រឹង​គគ្រាត, មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ស្បូវ​ភ្លាំង ស្បូវ​ស្លឹក​ធំ​ៗ ប្រើ​ការ​ក្រង​បក់​ផ្ទះ; ស្បូវ​រណ្តាស ស្បូវ​ស្លឹក​ល្អិត​ៗ បើ​ទាល់​ប្រើ​ការ​ក្រង​ប្រក់​ផ្ទះ​បាន តែ​មិន​សូវ​ជាប់ ។