ស្ពក

ដោយWiktionary

( ន. ) ថាស​ឈើ​ឬ​តុ​ឈើ​សម្រាប់​ថ្កល់​បាន​ដាក់​ភោជនាហារ: ម្ហូប​មួយ​ស្ពក ។