ស្ពក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ថាស​ឈើ​ឬ​តុ​ឈើ​សម្រាប់​ថ្កល់​បាន​ដាក់​ភោជនាហារ: ម្ហូប​មួយ​ស្ពក ។ ថាសឈើឬតុឈើរាងបួនជ្រុងឬរាងមូល គ្មានជើងឬមានជើងជាទម្រ ប្រើសម្រាប់ដាក់ចានរៀបភោជនាហារ។ ឧ. រៀបចង្ហាន់មួយស្ពកប្រគេនព្រះសង្គ។