ស្ពឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មិន​រួស, មិន​រហ័ស; ដែល​ស្រពន់ វាយ, ដំ, ក្តិច មិន​ឈឺ : គោ​ស្ពឹក គោ​មិន​រួស វាយ​មិន​សូវ​ឈឺ ។ រោគ​ស្ពឹក រោគ​ស្លាក់​ខ្យល់​ចុក​ស្រពន់ ។ សាច់​ស្ពឹក សាច់​ដែល​វាយ​ឬ​ក្តិច​មិន​សូវ​ឈឺ ។ សាប​ថ្នាំ​ឲ្យ​ស្ពឹក​សាច់ លាប​ថ្នាំ​ឲ្យ​ស្រពន់​សាច់ (ម. ព. សម្ពឹក ផង) ។