ស្ពៃ

ពីWiktionary

( ន. ) ដំណាំ​ពួក​មួយ ដាំ​យក​ធាង, យក​ស្លឹក, យក​មើម ប្រើ​ជា​បន្លែ, ជា​អន្លក់ ឬ​ប្រើ​ការ​ជ្រក់ : ស្ពៃ​ក្តោប, ស្ពៃ​មើម, ស្ពៃ​ហាង, ស្ពៃ​ស ឬ​សាលាដិ៍;... ។