ស្មាន់

ពីWiktionary

( ន. ) សត្វ​ចតុប្បាទ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ក្តាន់, ប្រើស, រមាំង ។