Jump to content

ស្មោះ

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ត្រង់​អស់​ពី​ចិត្ត ឥត​កិច្ច​កល​មាយា, ត្រង់​សុទ្ធសាធ : ចិត្ត​ស្មោះ, ស្រឡាញ់​ស្មោះ ។ ស្មោះ​ចំពោះ ស្មោះ​ឆ្ពោះ​ត្រង់ ។ ស្មោះ​ត្រង់ ស្មោះ​ពិត ។ ស្មោះ​ស្ម័គ្រ ឬ ស្ម័គ្រ​ស្មោះ (ម. ព. ស្ម័គ្រ) ។ ស្មោះ​ស្មាន សោះ​សា, ដែល​ជា​ស្រឡះ​ហើយ, អស់​ឈឺ : ជា​ស្មោះ​ស្មាន ។ ស្មោះ​ស្មើ ស្មោះ​ឥត​ល្អៀង ។ល។