ស្យា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំឡូង​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​មាន​បន្លា​មើម​ធំ​ៗ សាច់​ស្អិត មាន​សរសៃ ច្រើន​មាន​សម្បូណ៌​នៅ​ទី​ភ្នំ​ឬ​ក្នុង​ព្រៃ​ភ្នំ : មើម​ដំឡូង​ស្យា​មាន​ប្រយោជន៍​លាយ​បាយ​បាន​ក្នុង​ទុព្ភិក្ខ​សម័យ ។ Chinese or spiny yam (Dioscorea esculenta; it is large and spiny with fibrous meat; the tubers are used as seasoning)
  2. ភូមិនៃឃុំអំពិល
  3. ភូមិនៃឃុំវាលពន់
  4. ភូមិនៃឃុំយាអង្គ
  5. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដៀង
  6. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀង
  7. ភូមិនៃឃុំស្យា