ស្រដៀង

ពីWiktionary

( គុ. ) ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា, ដូច, ដូច​គ្នា, ហាក់​ដូច, ពាក្យ​នេះ​ច្រើន​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ «នឹង» ឧ. សត្វ​ប្រវឹក​ស្រដៀង​នឹង​សត្វ​ប្រវែក ឬ ទា ។