ស្រទប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សំបក​ដែល​ស្ទប​លើ​គ្នា​ជា​ស្រទាប់​ៗ​ឬ​ដែល​ស្ទប​ឱប​ពី​ក្រៅ : ស្រទប​ចេក, ស្រទប​ត្នោត, ស្រទប​ស្លា, ស្រទប​ដូង ។