ស្រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​បណ្ដោយ​តាម​គ្នា;
  2. ដែល​មាន​សូរ​សម្ផស្ស​ចុង​ចួន​ត្រូវ​គ្នា : ពាក្យ​ស្រប​គ្នា; ពាក្យ​កាព្យ​ស្រប​ជួន​គ្នា ។
  3. ដែល​បណ្ដោយ​ទន្ទឹម​គ្នា : ផ្តេក​សសរ​ស្រប​គ្នា ។ យល់​ស្រប យល់​តាម ។
  4. ភូមិនៃឃុំសូភាស