ស្រមោល

ដោយWiktionary

--ម៉ោល ( ន. ) ម្លប់; ភាព​រូប​ព្រាង​ៗ​ដែល​ប្រាកដ​តាម​រូប​ដើម ដោយ​មាន​ពន្លឺ​ចាំង​ត្រូវ ភាព​រូប​ក្នុង​វត្ថុ​ភ្លឺ​ថ្លា​មាន​កញ្ចក់​និង​ទឹក​ថ្លា​ជាដើម ប្រាកដ​តាម​សណ្ឋាន​រូប​ដែល​ឆ្លុះ​ត្រូវ​ត្រង់ ស្រមោល​ភ្នំ; ស្រមោល​មុខ​ក្នុង​កញ្ចក់ ។ ព. ប្រ. ខ្មោច​បិសាច, ខ្មោច​ជំបួរ​ជួរ : ស្រមោល​ចេះ​តែ​តាម​បៀត​បៀន (និយាយ​ទៅ​តាម​ជំនឿ) ។