ស្រម៉

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ដុំ​តូច​ៗ​របស់​ល័ក្ត​ឬ​ផ្លែ​កប្បាស : ស្រម៉​កប្បាស, ស្រម៉​ល័ក្ត ឬ ល័ក្ត​ស្រម៉ ។
 2. ឃុំនៃស្រុកជើងព្រៃ ប្រហែល សម៉
 3. ភូមិនៃឃុំស្រម៉
 4. ភូមិនៃឃុំទឹកជ្រៅ
 5. ភូមិនៃផាន់ញើម
 6. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងស្រែ
 7. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្នៅ
 8. ភូមិនៃឃុំបុសមន
 9. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា ស្រុកស្វាយទាប
 10. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្លា
 11. ភូមិនៃឃុំចុងកាល់