ស្រវាស្រទេញ

ពីWiktionary

--វ៉ា-- ( កិ. ) ខំ​ប្រឹង​ខ្លាំង, សង្វាត​ខ្លាំង, ខ្មី​ឃ្មាត​សង្វាត​ពេញ​កម្លាំង : ស្រវា​ស្រទេញ​រៀន​សូត្រ ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន : ធ្វើ​ការ​ស្រវា​ស្រទេញ, ឈឺ​ឆ្អាល​ស្រវា​ស្រទេញ ។

វេវចនស័ព្ទ(ន័យដូច) ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ខ្មីឃ្មាត ឱហាត សង្វាត ព្យាយាម។ Write by: Yit