ស្រវឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--វ៉ឹង ( កិ. ) ប្រែ​ស្មារតី ឬ​ងោង, ភ័ន្ត, វង្វេង​ស្មារតី ខុស​ពី​ប្រក្រតី ដោយ​សេព​សុរា​ជាដើម : ស្រវឹង​ស្រា ។ ព. ប្រ. ស្រវឹង​កាម វក់​ចិត្ត​ទៅ​រក​កាម ។ ស្រវឹង​គំនិត ឬ ស្រវឹង​ចិត្ត ភ័ន្ត​គំនិត​ដោយ​យល់​ថា ខ្លួន​មិន​ទាន់​ចាស់, មិន​ទាន់​មាន​រោគ, មិន​ទាន់​ស្លាប់​ទេ (ព. ពុ.) ។ ស្រវឹង​ទ្រព្យ ឬ ស្រវឹង​សម្បត្តិ ឡើង​ចាង​ព្រោះ​អាង​ថា​ខ្លួន​មាន​ទ្រព្យ ។ ស្រវឹង​បុណ្យ ប្រកាន់​មានះ​កោង​ព្រហើន​ដោយ​អាង​បុណ្យ​ស័ក្ដិ ឬ​អាង​គាប់​គួរ​នឹង​អ្នក​ធំ ។ល។