ស្រស់

ពីWiktionary

( គុ. ) ដែល​នៅ​សើម មិន​ទាន់​ស្ងួត, មិន​ទាន់​ក្រៀម : ត្រី​ស្រស់, បន្លែ​ស្រស់ ។ ដែល​អស់​ជាតិ​ទឹក : បាយ​ស្រស់​ទឹក ។ ដែល​មិន​អាប់​អន់, ល្អល្អះ; ឆើត, ឆើតឆាយ : មុខ​ស្រស់, គ្រឿង​សម្អាង​ស្រស់, ក្បាច់​ស្រស់; ស្រី​ស្រស់ ។ កិ. វិ. ដែល​មិន​ទាស់​ភ្នែក, ល្អ​មើល, សមរម្យ, ត្រូវ​បែប​បទ : តែង​ខ្លួន​ស្រស់, ល្ខោន​លេង​ស្រស់​ណាស់ ។ ស្រស់​ញញឹម (ព. ប្រ.) ស្រស់​ហាក់​ដូច​ជា​ញញឹម​មក​រក, ស្រស់​ប៉ប្រៃ ។ ស្រស់​ប៉ប្រិម ស្រស់​ដោយ​បបូរ​មាត់​ប៉ប្រិម, ស្រស់​ប្រិមប្រិយ ។ ស្រស់​ប៉ប្រៃ ស្រស់​ប្រពៃ ។ ស្រស់​បំព្រង ស្រស់​ត្រចង់​ឬ​ស្រស់​ត្រយង់​ភ្លឺ​ថ្លា ។ល។