ស្រឡាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ស្រលាញ់) ។