ស្រា

ពីWiktionary

( ន. ) ពាក្យ​ក្លាយ​ឃ្លាត​មក​អំពី សុរា គឺ​ទឹក​ស្រវឹង​មាន​ដើម​កំណើត​ដំបូង​បង្អស់ កើត​អំពី​ព្រាន​ព្រៃ​ឈ្មោះ សុរៈ (ម. ព. សុរា ២ ន.) ។