ស្រាប់

ពីWiktionary

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​ជា​សម្រាប់, ដែល​មាន​សម្រេច; ដែល​បាន​ធ្វើ​ស្រេច​ហើយ: មាន​ស្រាប់; របស់​ស្រាប់ ។ និ. ដែល​ប្រាកដ​ហើយ, ស្រេច​ហើយ : ដូច​សេចក្ដី​ខាង​លើ​ស្រាប់, ដូច​អ្នក​ជ្រាប​ស្រាប់ ។ ស្រេច​ស្រាប់ (ម. ព. ស្រេច) ។