ស្រាពណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្រាប សំ.; បា. ( ន. ) (ឝ្រាវណ; សាវណ) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៩ នៃ​ចន្ទគតិ : ខែ​ស្រាពណ៍ (ម. ព. រាសី ផង) ។