ស្រាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ទម្ងន់​តិច, តិច​ទម្ងន់​ឬ​ដែល​ឥត​ទម្ងន់ : របស់​ស្រាល, ទោស​ស្រាល, បាប​ស្រាល ។ ព. ផ្ទ. ធ្ងន់ ។ ស្រាល​ស្ងើក ស្រាល​ណាស់ ។ ស្រាល​ស្ដើង ស្រាល​ផង​ស្ដើង​ផង​តិច​តួច, ស្ដើង​ស្ដួច ។ល។