ស្រាវជ្រាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) (ព. ប្រ.) រាវ​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ពិត, រើ​សើ​ពិនិត្យ​តាំង​ពី​ដើម​ដល់​ចុង ឲ្យ​ឃើញ​សព្វ​គ្រប់, សាក​សួរ​សង្កេត​ដោយ​ពិនិត្យ​យ៉ាង​ល្អិត : ស្រាវ​ជ្រាវ​រក​ទាល់​តែ​ឃើញ​ការណ៍​ពិត, ស្រាវជ្រាវ​រាវ​រក​ការណ៍​កំបាំង ។