ស្រូវ

ដោយWiktionary

ជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ល្អិតតូចៗ ដើមដុះដូចស្បូវ មានដុះជាគួរ មានគ្រាប់ច្រើនសំរាប់យកមកស្រិត ដាំជាអាហារ មានរសជាតិវីតាមីនល្អ សំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិត។