ស្រូវ

ពីWiktionary

ជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ល្អិតតូចៗ ដើមដុះដូចស្បូវ មានដុះជាគួរ មានគ្រាប់ច្រើនសំរាប់យកមកស្រិត ដាំជាអាហារ មានរសជាតិវីតាមីនល្អ សំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិត។ តិណជាតិដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ អូរីសា សាទីវ៉ា (oryza sativa) សន្តានហ្ក្រាមីណេអា/ប៉ូអាសេអា (gramineae/poaceae) ស្ថិតក្នុងប្រភេទ អូរីសា សាទីវ៉ា (oryza sativa) ដុះលើដីគោកឬដីលិចទឹក ដែលគេដាំនៅតំបន់ក្ដៅសើម ហើយគ្រាប់របស់វាប្រើជាអាហារសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វ។ rice, riz