ស្រួល

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ឥត​ទាស់, ឥត​ទើស​ទាក់, មិន​រអាក់​រអួល; ងាយ; ដែល​មិន​មាន​មោះហ្មង; ដែល​មិន​លំបាក, ស្រណុក; មិន​ឈឺ​ចាប់; សើច : ផ្លូវ​ស្រួល​ទៅ​មក, ការ​ស្រួល​ធ្វើ; ដើរ​ស្រួល ។ ស្រួល​កក្អៀក សើច​កក្អៀក (រ. ស. ថា ទ្រង់​ព្រះ​សម្រួល​កក្អៀក) ។ ស្រួល​ខ្លួន ស្រណុក​ខ្លួន, មិន​ឈឺ​ចាប់ ។ ស្រួល​ស្រេច ស្រេច​ដោយ​ស្រួល, ស្រេច​បាច់ ។ សើច​ស្រួល សើច​កក្អៀក ។ល។