ស្រែក

ដោយWiktionary

( កិ. ) បញ្ចេញ​សម្រែក : ស្រែក​ច្រៀង, ស្រែក​បទ, ស្រែក​យំ, ស្រែក​សួរ, ស្រែក​ហៅ ។