ស្រែណូយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកវ៉ារិន
  2. ភូមិនៃឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន