ស្ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​សម្ល ឬ​ចម្អិន​សម្ល : ស្ល​ម្ជូរ ។ ចម្រាញ់​យក​ប្រេង : ស្ល​ប្រេង​ល្ហុង ។ ចម្អិន​ជ័រ : ស្ល​ជ័រ ។ ផ្សំ​រំងាស់​ថ្នាំ​រម្ងាប់​រោគ​ឲ្យ​ខន់​ឬ​ឲ្យ​កក : ស្ល​ថ្នាំ ។ ព. ប្រ. និយាយ​លូក​ល ឬ​និយាយ​ប្រមែប្រមុំ ឲ្យ​ច្បាស់​ការ : ត្រូវ​ស្ល​មើល​ឲ្យ​ដឹង​ការ​សិន, និយាយ​ស្ល ។ល។