ស្លាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អវយវៈ​មួយ​ប្រភេទ​របស់​សត្វ​បក្សី សម្រាប់​ទទះ, សម្រាប់​ហើរ: ស្លាប​មាន់, ស្លាប​កុក ។ ប្រដាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ឲ្យ​ជក់​ខ្យល់​ឬ​ជក់​ទឹក​មាន​បែប​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ : ស្លាប​ក្តោង; ស្លាប​ចក្រ; ស្លាប​ព្រួញ; ស្លាប​រង្វឹង, ស្លាប​ឯក ។ល។ ព. ប្រ. ដែល​មាន​សម្បុរ​ស្រដៀង​ឬ​ដូច​ព័ណ៌​ស្លាប​សត្វ​នោះ​ៗ : សម្បុរ​ស្លាប​កន្លង់, សម្បុរ​ស្លាប​កំភេម, --ស្លាប​ជ្រឹង, --ស្លាប​ទៀវ ។ល។