ស្លូញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​រំអិល​មួយ​ប្រភេទ មាឌ​តូច រាង​រៀវ​ខាង​ក្បាល មាត់​តូច​ស្រួច, តាម​ធម្មតា, ច្រើន​បង្កប់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ភក់ : ត្រី​ស្លូញ ។ ព. ប្រ. គុ. ដែល​ក្រឡិចក្រឡុច, ដែល​ប៉ិន​ខាង​គេច​កែ​នាយ​អាយ : មនុស្ស​ត្រី​ស្លូញ, គំនិត​ត្រី​ស្លូញ ។