ស្លែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( គុ. ) (ព. ប្រ.) ដែល​ឲ្យ​ទោស, ដែល​នាំ​ឲ្យ​ទាស់, ដែល​ជា​សត្រូវ​នឹង​រោគ : របស់​ស្លែង, ពាក្យ​ស្លែង, អាហារ​ស្លែង ។ ពាក្យ​ពិត​រែង​ស្លែង សម្ដី​ពិត​រមែង​តែ​ញ៉ាំង​អ្នក​ប្រកាន់​ខុស​ឲ្យ​ឈឺ​ចាប់​ចិត្ត​ឬ​ឲ្យ​ជ្រេញ​រអា​មិន​ចង់​ឮ​មិន​ចង់​ស្ដាប់ ។ សម្ដី​ស្លែង​ស្លាក់ ឬ ស្លាក់​ស្លែង សម្ដី​អាក្រក់​នាំ​ឲ្យ​ឈឺ​ចិត្ត ។
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ពុល, មាន ២ ប្រភេទ​គឺ ស្លែង​ធំ ស្លែង​មាន​ដើម, ស្លឹក, ផ្លែ​ធំ; ស្លែង​វល្លិ (--វាល់) ស្លែង​តូច​ដើម​មាន​សណ្ឋាន​ស្ទើរ​ជា​វល្លិ ផ្លែ​តូច​ៗ ។ English name: strychnine tree, nux vomica, poison nut, semen strychnos, quaker buttons. Scientific name: Strychnos nux-vomica.
 3. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។
 4. ភូមិនៃឃុំស្វាយចេក
 5. ភូមិនៃឃុំរលួស
 6. ភូមិនៃឃុំជ្រៃវៀន
 7. ភូមិនៃឃុំជីបាល
 8. ភូមិនៃឃុំជីគរ
 9. ភូមិនៃឃុំទួលខ្ពស់
 10. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
 11. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង
 12. ភូមិនៃឃុំក្ដីដូង
 13. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងវែង
 14. ភូមិនៃឃុំជ្រៃលាស់
 15. ភូមិនៃឃុំខ្យង
 16. ភូមិនៃឃុំកំពង់ក្ដី
 17. ភូមិនៃឃុំស្រណាល
 18. ភូមិនៃឃុំគោកព្រេច
 19. ភូមិនៃឃុំពេជសារ
 20. ភូមិនៃឃុំជំរះពេន