ស្វរៈ

ពីWiktionary

ស្វៈរ៉ៈ សំ.; បា. ( ន. ) (ស្វរ; សរ) សំឡេង; ស្រៈ ។