ស្វា

ពីWiktionary

( ន. ) សត្វ​ព្រៃ​មួយ​ពួក រូប​រាង​ស្រដៀង​នឹង​មនុស្ស, ជា​សត្វ​រពឹស​រប៉ិលរប៉ូច សាវ៉ា ក្រឡិចក្រឡុច; មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ខ្លះ​មាន​កន្ទុយ ខ្លះ​ឥត​កន្ទុយ: ស្វា​ក្រិស, ស្វា​ខោ, ស្វា​ព្រាហ្មណ៍, ស្វា​អង្គត់ ។ល។