ស្វាយចចិប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបរសេដ្ឋ