ស្វាយចេក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ស្រុកនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យ
 2. ឃុំនៃស្រុកស្វាយចេក
 3. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
 4. ភូមិនៃឃុំចោងម៉ោង
 5. ភូមិនៃឃុំកោះខ្ញែរ
 6. អតីតភូមិនៃឃុំសុខដុម
 7. ភូមិនៃសង្កាត់សុខដុម
 8. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
 9. ភូមិនៃឃុំព្រៃឈរ
 10. ភូមិនៃឃុំគោកគង់លិច
 11. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 12. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
 13. ឃុំនៃស្រុកអង្គរធំ
 14. ភូមិនៃឃុំស្វាយចេក
 15. ភូមិនៃឃុំពង្រលើ
 16. ភូមិនៃឃុំកែវពណ៌
 17. ឃុំនៃស្រុករំដួល
 18. ភូមិនៃឃុំសំឡី
 19. ភូមិនៃឃុំស្វាយចេក
 20. ភូមិនៃឃុំស្វាយធំ
 21. ភូមិនៃឃុំជើងគួន
 22. ភូមិនៃឃុំផ្លាត