ស្វាយពងអង្ក្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកោះអន្លង់ចិន