ស្វាយមាស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំពងជ័យ
  2. ភូមិនៃឃុំកណ្ដោលជ្រំ
  3. ភូមិនៃឃុំវិហារសួគ៌
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ចំរើនផល