ស្វាយរៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ខែត្រសម័យសង្គម-សម័យរាជាណាចក្រទី២
  2. ក្រុងនៃខេត្តស្វាយរៀងសម័យរាជាណាចក្រទី២
  3. អតីតស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀង
  4. ភូមិនៃឃុំរុងរឿង
  5. ភូមិនៃឃុំតាឡាត
  6. សង្កាត់នៃក្រុងស្វាយរៀង
  7. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយរៀង