ស្វាយលើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយខ្សាច់ភ្នំ
  2. ស្រុកនៃខែត្រសៀមរាប
  3. ឃុំនៃស្រុកស្វាយលើ