ស្វែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្វះ​ពន្លះ​រក; សង្វាត​រក; ខំ​ប្រឹង​រក​ឲ្យ​បាន​ដូច​បំណង : ស្វែង​លាភ, ស្វែង​ទ្រព្យ ។ ស្វែង​ស្វះ ឬ ស្វះ​ស្វែង ខំ​ប្រឹង​ស្វះ​ពន្លះ​រក​ក្នុង​ទី​ឆ្ងាយ​ៗ ។