ស្វ័យប្រវត្ត

ដោយWiktionary

ស្វៃប្រវ័ត សំ.; បា. ( គុ. ) (ស្វយំ + ប្រវត៌ > ស្វយំប្រវត៌; សយំ + បវត្ត > សយម្បវត្ត “ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ខ្លួន​ឯង”) ដែល​កម្រើក​ឬ​ដែល​វិល, ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ខ្លួន​ឯង ដោយ​កម្លាំង​អគ្គិសនី​ឬ​ដោយ​កម្លាំង​គ្រឿង​ចក្រ​ជាដើម (បារ. Automatique) : គ្រឿង​ចក្រ​ស្វ័យប្រវត្ត, រថយន្ត​ស្វ័យប្រវត្ត, ប៉ាកកា​ស្រូប​ស្វ័យប្រវត្ត, រូប​តុក្កតា​ស្វ័យប្រវត្ត; នាឡិកា​ជា​របស់​ស្វ័យប្រវត្ត ។