ស្វ័យប្រវត្តិ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្វៃប្រវ័ត សំ.; បា. ( ន. ) (ស្វយំ + ប្រវរ្តិ > ស្វយំប្រវរ្តិ ; សយំ + បវត្តិ > សយម្បវត្តិ) ភាវៈ​ឬ​ភាព​នៃ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​ឥត​ដឹង​អ្វី (បារ. Automa-tisme) : គ្រឿង​ចក្រ​នេះ​ជា​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដើរ​ដោយ​កម្លាំង​អគ្គិសនី ។