ស្អី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( សព្វ. ) សព្វ ពាក្យ​ជា​បុច្ឆា​សព្វ​នាម​ប្រើ​ឃ្លាត​ក្លាយ​មក​ពី សត្វ​អ្វី ? មាន​អត្ថ​ន័យ​ថា សត្វ​អ្វី ?, ការណ៍​អ្វី ?, អ្វី ?, ច្រើន​និយាយ​ថា ស្អី​ហ្នឹង ?, មិន​ដឹង​ជា​ស្អី​ទេ ?, តាម​តែ​ស្អី​ក៏​ដោយ ។