ស្អុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ក្លិន​អសោចិ៍ : ក្លិន​ស្អុយ ។ កិ. វិ. ដែល​ចាប់​ក្លិន​អសោចិ៍ : ធុំ​ស្អុយ ។ ស្អុយ​ឈ្មោះ (ព. ប្រ.) លេច​ឮ​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​មិន​ល្អ, អាក្រក់​ឈ្មោះ ។