ស្អែក

ដោយWiktionary

( និ. ) ថ្ងៃ​មួយ​ត​បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ : ស្អែក​ខ្ញុំ​នឹង​ទៅ ។ ស្អែក​ជា​ស្អែក ស្អែក​ច្រើន​ដង : ស្អែក​ជា​ស្អែក​ពុំ​ដឹង​ជា​កាល​ណា​នឹង​បាន​ទេ ! ។ ព. ទ. បុ. ចំណី​ល្អ​កុំ​ទុក​ស្អែក ការ​អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ភ្លាម​ៗ​ទៅ (ដូច​ជា​ចំណី​ល្អ​កុំ​ទុក​ចាំ​ដល់​ស្អែក ត្រូវ​តែ​បរិភោគ​ឲ្យ​ហើយ​ទៅ ក្រែង​លោ​ខាន​មិន​បាន​បរិភោគ) ។ ព. សុ. អ្នក​ណា​នឹង​ដឹង​ថា​ស្លាប់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ស្អែក ? សេចក្ដី​ស្លាប់​រាល់​រូប​ឥត​អ្នក​ណា​កំណត់​បាន​ថា​អង្កាល់​ឡើយ (ព. ព.) ។