ហក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហក គុ. ដែល​រើ​សា​ឡើង​វិញ , ដែល​រើ​រឹត​ឡើង​វិញ : ហក​ដំបៅ ឬ ដំបៅ​ហក ។ ដែល​ភ្លាត់​, ធ្លោយ, ជ្រុល, ស៊ុន : ហក​ដំណើរ ឬ ដំណើរ​ហក, ហក​សម្ដី ។