ហង្សបាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហង្សបាទ (ហង់-ស្បាត ) ន. (សំ. ហំសបាទ ) ព័ណ៌​ក្រហម​ដូច​ជា​សម្បុរ​ជើង​ហង្ស ។ គុ. ដែល​ក្រហម​ដូច​ជា​សម្បុរ​ជើង​ហង្ស (មញ្ជេដ្ឋ ) : ព័ណ៌​ហង្សបាទ , រស្មី​ហង្សបាទ ។