ហង្ស --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហង់-សៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហង្ស ។