ហដ្ឋចិត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហដ្ឋចិត្ត (ហ័ត-ឋៈ​ចិត ) ន. (បា. ;​ សំ. ហ្ឫឞ្ដមានស៑ ) ចិត្ត​រីករាយ : មាន​ហដ្ឋចិត្ត ។ គុ. ដែល​មាន​ចិត្ត​រីករាយ : មនុស្ស​ហដ្ឋចិត្ត ។